Tin tức

Công văn 3200/TCT-KK về phân công cơ quan quản lý thuế

Để giúp cho việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp khác tỉnh được thuận lợi, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn 3200/TCT-KK hướng dẫn cụ thể về việc phân công cơ quan quản lý thuế. Cụ thể:

Về phân công cơ quan thuế quản lý, căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách và tình hình quản lý thuế trên địa bàn, Cục Thuế thực hiện phân công cơ quan thuế quản lý thuế đối với các địa điểm kinh doanh trên cơ sở thông tin đăng ký của địa điểm kinh doanh tại Danh sách địa điểm kinh doanh có doanh nghiệp, hoặc chi nhánh doanh nghiệp (là đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) đóng trụ sở tại địa phương cấp tỉnh khác trên hệ thống TMS và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế biết.

công văn 3200/TCT-KK

Về đăng ký thuế, cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế (MST) 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo MST (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và gửi địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. MST 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, Công văn 3200/TCT-KK đã phân công rõ cơ quan quản lý thuế đối với các địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Đây chính là hành lang pháp lý vững chắc giúp cơ quan thuế các tỉnh có thể dễ dàng kiểm tra, giám sát nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, tránh trường hợp thất thu ngân sách, đồng thời góp phần tăng thu nhập cho địa phương nơi có doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh.

Có thể thấy, bên cạnh việc ban hành Nghị định cho phép các doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, Tổng cục Thuế cũng đã có hướng dẫn cụ thể về việc phân công nhiệm vụ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký thuế, nộp thuế, khai thuế, phát hành hóa đơn… tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi thực tế phát sinh hiện nay của các doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là những nội dung quan trọng, cần cho việc giải phóng, tháo gỡ cơ quan thuế trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của các doanh nghiệp.

Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp doanh nghiệp nắm được việc phân công cơ quan quản lý thuế theo công văn 3200/TCT-KK đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Các bài viết được xem nhiều: